جبهه مردم افغانستان
(جما)
د افغانستان ولس جبهه
Afghanistan people’s front

مباحثه بین جوانان …

تحلیل از گذشته تا حال از اوضاع داخلی کشور و دخالت های کشور های استعماری که در پیام و مباحثه به بانوی نهایت گرامی صوفیه ابراهیمی نوشتم خواستم به عزیزان شریک سازم تا حداقل باند های جنایتکار را خوبتر بشناسند

تحلیل تان واقع بینانه و علمی است بانوی نهایت ارزشمند!تحلیل از گذشته تا حال از اوضاع داخلی کشور و دخالت های کشور های استعماری که در پیام و مباحثه به بانوی نهایت گرامی صوفیه ابراهیمی نوشتم خواستم به عزیزان شریک سازم تا حداقل باند های جنایتکار را خوبتر بشناسند

تحلیل تان واقع بینانه و علمی است بانوی نهایت ارزشمند!

طالبان ساختۀ سازمان های استخباراتی امپریالیسم آمریکا و انگلیس است که طی بیست سال گذشته توسط دستیاران پنجابی شان در حاشیه خط فرضی دیورند پرورش داده شده اند.

ناگفته نماند که امپریالیسم در کشورهای مستعمره همیشه گروه های می‌سازد به ظاهر مخالف هم ، ولی در خفا از یک آبشخور آب می‌خورند. با طراحی بعضی اختلافات جزئی و سطحی برای اغفال مردم بطور مثال باند خلقی ها وپرچمی ها یا باند جمعیت اسلامی ربانی و باند اسلامی گلبدین از ریشه باهم یکی هستند اما در ظاهر تفاوت دیده میشود . این تفاوت صرف برای اغفال و فریب مردم است .

کودتا هفت ثور 1357 توسط باند خلقی -پرچم نقطه عطف در تاریخ افغانستان است . افغانستان که عضو کشورهای غیر منسلک بود ، کودتای ثور آن را به میدان تاخت و تاز ابر قدرت ها مبدل ساخت . لشکرکشی بی محابا قشون سرخ روس واشغال افغانستان توسط روسها، بهانه ئی برای مداخله امپریالیسم آمریکا که از دیر زمان منتظر همچون فرصتی بود تا از روسها انتقام شکست ننگین شان در ویتنام بگیرند پای امپریالیسم آمریکا را به افغانستان کشاند.

روسیه ها جهت اغفال مردم سیاست های استعماری و اشغال افغانستان را توسط نوکران ساخته دست خودش یعنی باند خلق -پرچم در منصه اجرا می گذاشت. رژیم کودتای ثور با صدور هر فرمانی احساسات مردم را برمی انگیزید و در حقیقت قبر خود را عمیق تر می ساخت . این رژیم خون آشام و خون ریز از فرط جنون قدرت و خوش خدمتی به روس ها با صد ها چال و نیرنگ نتوانستند مردم را در انقیاد خود در بیاورند؛ بنابراین احساسات مردم بر ضد رژیم کودتا با تبارز اعتصابات ،تظاهرات و مبارزات مسلحانه آغاز شد.

رژیم کودتا تاتوانست مخالفین خود را حذف فیزیکی نمود . برای این روس پرورده ها فرقی نمی کرد که مخالف چه گناه و جرمی را مرتکب شده ، کفایت میکرد تا ضد اشغالگران روسی باشد .

روس ها تا توانست از نیرنگ های شان استفاده کردن و برای تطبیق سیاست های استعماری خود، این باند ها را یکی با دیگر برای بقاء در قدرت به رقابت کشیدند تا سرحد که این دو باند دست به کشتار و حذف فیزیکی همدیگر زدند .

این باند ها دیگر اندیشان را کشتند دهقانان متعرض را زنده بگور ساختن نیرو های جریان شعله جاوید را به بی رحمانه ترین شکنجه ها آنان را جاودانه ساختند ، تا هنوز استخبارات روسیه کمترین سند مبنی بر گور های دسته جمعی بیرون داده است در حالیکه اسناد زیادی در آرشیف شان وجود دارد.

آمریکا توسط ارتجاع و ژاندارم منطقه پاکستان به خصوص با پیروی از مدرسه دیوبندی با پول های شیوخ عرب دست به ساخت و ساز هفت تنظیم بنیادگرایی اسلامی زد . این گزینش امریکا دقیق و جز استراتژی جهانی آمریکا بود که سالها قبل سناریو آن را نوشته بودند .

تقویت و سقف حمایت این تنطیم ها را «ای اس ای » پاکستان طبق منافع ملی پاکستان تعین میکرد ، بعد از تاییدی سازمان» سیا » شیوخ عرب مصارف تمویل و تجهیز آن را می پرداختند . در صدر این تنظیم ها باند گلبدین ، ربانی و سیاف قرار داشت .

مسعود و گلبدین از جانب » آی اس آی » انقدر پمپ شدند تا که شهر کابل را به تل خاک تبدیل نموده و بیشتر از هفتاد هزار انسان بیگناه کابلی را از زندگی محروم ساختند . بعلاوه مسعود با زد و بند های پنهانی با» کی جی بی » شورای نظار را در پنجشیر ایجاد کرد . که در حقیقت یک شعبه بیرون مرزی «کی جی بی » بود و از این طریق هزاران انسان را بجرم کمونیست ، شعله ئی ، روشنفکر در زندان های شخصی خودش ( زندان چاه آهو در پنجشیر ، زندان دره مکنَی و زندان لجده در فرخارولایت تخار …) مورد آزار و شکنجه قرار داده و اکثریت شان را بعد شکنجه زنده با دستان بسته به دریا پرتاب نموده از جمله قهرمان ملی پهلوانی افغانستان یک چهره شناخته شده ملی و موسس جبهه پنجشیر پهلوان احمد جان با تعداد 120 تن همسنگرانش را در زندان چاه آهو حذف فیزیکی نموده است .

گلبدین رقیب مسعود نیز دست کم از مسعود جنایت نکرده . زندان های شخصی گلبدین در چهاراسیاب ، لوگر ، جاجی منگل ، تره منگل ، توره بوره ، کمپ شمشتو پشاور ، بده بهر و …شاهد این همه آدم کشیها و آدم خوارها در داخل افغانستان و پاکستان میباشد.

مسعود و گلبدین بعد خروج نیروهای اشغالگر روسیه که در مبارزه آن مردم ستمدیده نقش داشتند ، ولی با پول و مداخله پاکستان توسط این اجیران به یغما برده شد که در نتیجه منجر به جنگ های تنظیمی و سگ جنگی های گروه های مذهبی جهت کسب قدرت بعد از خروج نیروهای شوروی آغاز شد. که تا کنون ادامه دارد و کشور را در جنگ های داخلی ویران ساختند، هزاران انسان را گشتند و میلیون ها انسان راه مهاجرت پیشه کردن. این تنها مسعود و گلبدین نبودند بلکه ربانی ، سیاف ، مزاری ، دوستم ، انوری ، خلیلی ، محقق و و همه در این جنایات به درجات متفاوت سهیم بودند .

در زمان حال نظر به مطالعه و تحقیقات ما!

سوره خلقی های دیروز که در مساجد خر را داخل می کردند و بجرم خواندن نماز مردم را اعدام میکردند !!!

حالا عدۀ از این سوره خلقی ها با تغییر ماهیت ظاهری با ریش ، لنگی و کلاه مدرسه دیوبندی کسی که نماز نخواند را محکوم به اعدام میکنند. بویژه در کشوری های اورپایی همه کاره مساجد از پیش نمازی گرفته تا بستن عقد نکاح را در اختیار و انحصار خود دارند . و عدۀ دیگر این سوره خلقی ها به خصوص بخش نظامی آنها در صفوف طالب دوشادوش با طالبان روزانه در قتل و کشتار مردم قرار گرفته و در جنایت آفرینی برای طالبان مصروف اند .

پرچمی ها دیروز یا شورای نظاری های امروز!

تعداد کثیر آنها در زیر بال شورای نظار لمیده و مصروف دیکته کردن مسائل قومی ، سمتی و زبانی می باشند و هر چند گاهی از یک سوراخ استعماری بصفت اگاه مسایل سیاسی ، اقتصادی ، نظامی وو.. به نفع و جانبداری از شورای نظار دهن به گفتن اراجیف میکنند . و برای منافع با دار امریکایی خود به هزاران دروغ و لجن پرانی توسل میجویند .

عدۀ دیگر آنها در دامان همان سازمان ها و ممالک امپریالیستی خزیده و پناه بردند که در زمان قدرت تحت همان نام هزاران انسان بیگناه را در پولیگون های زنده بگور کردند. این طبقه دیروز به روسیه غلامی میکردن حالا به آمریکا و متحدین ان غلامی می‌کنند

من مسائل را که شما نوشتید رل کاملا میدانم که چی نیرنگ در کار است. و می‌دانم آمریکا در براندازی معکوس و به عقب کشانیده نقش عمده داشته به همین دلیل دو گروه به ظاهر مخالف را ساخته مثل رژیم کودتا ثور یعنی شورای نظار و طالبان .

ما علیه همه گروه های مذهبی و باند های اسلام سیاسی مبارزه میکنیم

تا نفس دارم بر نمیگردم پیروزی را من از دور نمایی جهان بینی علمی میبینم

بادرود و مهر فراوان

طالبان ساختۀ سازمان های استخباراتی امپریالیسم آمریکا و انگلیس است که طی بیست سال گذشته توسط دستیاران پنجابی شان در حاشیه خط فرضی دیورند پرورش داده شده اند.

ناگفته نماند که امپریالیسم در کشورهای مستعمره همیشه گروه های می‌سازد به ظاهر مخالف هم ، ولی در خفا از یک آبشخور آب می‌خورند. با طراحی بعضی اختلافات جزئی و سطحی برای اغفال مردم بطور مثال باند خلقی ها وپرچمی ها یا باند جمعیت اسلامی ربانی و باند اسلامی گلبدین از ریشه باهم یکی هستند اما در ظاهر تفاوت دیده میشود . این تفاوت صرف برای اغفال و فریب مردم است .

کودتا هفت ثور 1357 توسط باند خلقی -پرچم نقطه عطف در تاریخ افغانستان است . افغانستان که عضو کشورهای غیر منسلک بود ، کودتای ثور آن را به میدان تاخت و تاز ابر قدرت ها مبدل ساخت . لشکرکشی بی محابا قشون سرخ روس واشغال افغانستان توسط روسها، بهانه ئی برای مداخله امپریالیسم آمریکا که از دیر زمان منتظر همچون فرصتی بود تا از روسها انتقام شکست ننگین شان در ویتنام بگیرند پای امپریالیسم آمریکا را به افغانستان کشاند.

روسیه ها جهت اغفال مردم سیاست های استعماری و اشغال افغانستان را توسط نوکران ساخته دست خودش یعنی باند خلق -پرچم در منصه اجرا می گذاشت. رژیم کودتای ثور با صدور هر فرمانی احساسات مردم را برمی انگیزید و در حقیقت قبر خود را عمیق تر می ساخت . این رژیم خون آشام و خون ریز از فرط جنون قدرت و خوش خدمتی به روس ها با صد ها چال و نیرنگ نتوانستند مردم را در انقیاد خود در بیاورند؛ بنابراین احساسات مردم بر ضد رژیم کودتا با تبارز اعتصابات ،تظاهرات و مبارزات مسلحانه آغاز شد.

رژیم کودتا تاتوانست مخالفین خود را حذف فیزیکی نمود . برای این روس پرورده ها فرقی نمی کرد که مخالف چه گناه و جرمی را مرتکب شده ، کفایت میکرد تا ضد اشغالگران روسی باشد .

روس ها تا توانست از نیرنگ های شان استفاده کردن و برای تطبیق سیاست های استعماری خود، این باند ها را یکی با دیگر برای بقاء در قدرت به رقابت کشیدند تا سرحد که این دو باند دست به کشتار و حذف فیزیکی همدیگر زدند .

این باند ها دیگر اندیشان را کشتند دهقانان متعرض را زنده بگور ساختن نیرو های جریان شعله جاوید را به بی رحمانه ترین شکنجه ها آنان را جاودانه ساختند ، تا هنوز استخبارات روسیه کمترین سند مبنی بر گور های دسته جمعی بیرون داده است در حالیکه اسناد زیادی در آرشیف شان وجود دارد.

آمریکا توسط ارتجاع و ژاندارم منطقه پاکستان به خصوص با پیروی از مدرسه دیوبندی با پول های شیوخ عرب دست به ساخت و ساز هفت تنظیم بنیادگرایی اسلامی زد . این گزینش امریکا دقیق و جز استراتژی جهانی آمریکا بود که سالها قبل سناریو آن را نوشته بودند .

تقویت و سقف حمایت این تنطیم ها را «ای اس ای » پاکستان طبق منافع ملی پاکستان تعین میکرد ، بعد از تاییدی سازمان» سیا » شیوخ عرب مصارف تمویل و تجهیز آن را می پرداختند . در صدر این تنظیم ها باند گلبدین ، ربانی و سیاف قرار داشت .

مسعود و گلبدین از جانب » آی اس آی » انقدر پمپ شدند تا که شهر کابل را به تل خاک تبدیل نموده و بیشتر از هفتاد هزار انسان بیگناه کابلی را از زندگی محروم ساختند . بعلاوه مسعود با زد و بند های پنهانی با» کی جی بی » شورای نظار را در پنجشیر ایجاد کرد . که در حقیقت یک شعبه بیرون مرزی «کی جی بی » بود و از این طریق هزاران انسان را بجرم کمونیست ، شعله ئی ، روشنفکر در زندان های شخصی خودش ( زندان چاه آهو در پنجشیر ، زندان دره مکنَی و زندان لجده در فرخارولایت تخار …) مورد آزار و شکنجه قرار داده و اکثریت شان را بعد شکنجه زنده با دستان بسته به دریا پرتاب نموده از جمله قهرمان ملی پهلوانی افغانستان یک چهره شناخته شده ملی و موسس جبهه پنجشیر پهلوان احمد جان با تعداد 120 تن همسنگرانش را در زندان چاه آهو حذف فیزیکی نموده است .

گلبدین رقیب مسعود نیز دست کم از مسعود جنایت نکرده . زندان های شخصی گلبدین در چهاراسیاب ، لوگر ، جاجی منگل ، تره منگل ، توره بوره ، کمپ شمشتو پشاور ، بده بهر و …شاهد این همه آدم کشیها و آدم خوارها در داخل افغانستان و پاکستان میباشد.

مسعود و گلبدین بعد خروج نیروهای اشغالگر روسیه که در مبارزه آن مردم ستمدیده نقش داشتند ، ولی با پول و مداخله پاکستان توسط این اجیران به یغما برده شد که در نتیجه منجر به جنگ های تنظیمی و سگ جنگی های گروه های مذهبی جهت کسب قدرت بعد از خروج نیروهای شوروی آغاز شد. که تا کنون ادامه دارد و کشور را در جنگ های داخلی ویران ساختند، هزاران انسان را گشتند و میلیون ها انسان راه مهاجرت پیشه کردن. این تنها مسعود و گلبدین نبودند بلکه ربانی ، سیاف ، مزاری ، دوستم ، انوری ، خلیلی ، محقق و و همه در این جنایات به درجات متفاوت سهیم بودند .

در زمان حال نظر به مطالعه و تحقیقات ما!

سوره خلقی های دیروز که در مساجد خر را داخل می کردند و بجرم خواندن نماز مردم را اعدام میکردند !!!

حالا عدۀ از این سوره خلقی ها با تغییر ماهیت ظاهری با ریش ، لنگی و کلاه مدرسه دیوبندی کسی که نماز نخواند را محکوم به اعدام میکنند. بویژه در کشوری های اورپایی همه کاره مساجد از پیش نمازی گرفته تا بستن عقد نکاح را در اختیار و انحصار خود دارند . و عدۀ دیگر این سوره خلقی ها به خصوص بخش نظامی آنها در صفوف طالب دوشادوش با طالبان روزانه در قتل و کشتار مردم قرار گرفته و در جنایت آفرینی برای طالبان مصروف اند .

پرچمی ها دیروز یا شورای نظاری های امروز!

تعداد کثیر آنها در زیر بال شورای نظار لمیده و مصروف دیکته کردن مسائل قومی ، سمتی و زبانی می باشند و هر چند گاهی از یک سوراخ استعماری بصفت اگاه مسایل سیاسی ، اقتصادی ، نظامی وو.. به نفع و جانبداری از شورای نظار دهن به گفتن اراجیف میکنند . و برای منافع با دار امریکایی خود به هزاران دروغ و لجن پرانی توسل میجویند .

عدۀ دیگر آنها در دامان همان سازمان ها و ممالک امپریالیستی خزیده و پناه بردند که در زمان قدرت تحت همان نام هزاران انسان بیگناه را در پولیگون های زنده بگور کردند. این طبقه دیروز به روسیه غلامی میکردن حالا به آمریکا و متحدین ان غلامی می‌کنند

من مسائل را که شما نوشتید رل کاملا میدانم که چی نیرنگ در کار است. و می‌دانم آمریکا در براندازی معکوس و به عقب کشانیده نقش عمده داشته به همین دلیل دو گروه به ظاهر مخالف را ساخته مثل رژیم کودتا ثور یعنی شورای نظار و طالبان .

ما علیه همه گروه های مذهبی و باند های اسلام سیاسی مبارزه میکنیم

تا نفس دارم بر نمیگردم پیروزی را من از دور نمایی جهان بینی علمی میبینم

بادرود و مهر فراوان

انقلابی جاوید

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

یک وبسایت یا وبلاگ در WordPress.com بسازید

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: